ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

ОП Гориво 2015/2016г.

Указания за подготовка на офертата за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет „ Доставка на газьол за отопление, маркиран червен, с 0,1% S за нуждите на ОУ „ Захари Стоянов” град Варна за периода септември 2015 – май 2016г.”

Списък на техническото оборудване за изпълнение на поръчката.

Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие.

Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години.

Ценова оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет: „ Доставка на газьол за отопление, маркиран червен, с 0,1% S за нуждите на ОУ „ Захари Стоянов” град Варна за периода септември 2015 – май 2016г.”

Оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на газьол за отопление, маркиран червен, с 0,1% S за нуждите на ОУ „ Захари Стоянов” град Варна за периода септември 2015 – май 2016г.”

Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта и условията на труд.

Декларация за конфиденциална информация на фирми за 2016г.

 
 
Всички права запазени © 2010 - 2024 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе