За въпроси: тел.052/301 338 - от 8,30 ч. до 11 ч. и от 14 ч. до 16 ч.

План – прием в ОУ „Захари Стоянов“ за учебната 2022 – 2023 г.

1. За подготвителна група – една група с 23 деца – шестгодишни на полудневна
организацция на учебния ден, съгласно максималния норматив за броя на децата в групите от
приложение No 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование.
2. За първи клас – пет паралелки, всяка с по 24 ученици съгласно максималния норматив за
броя на децата в групите от приложение No 7 към чл. 61, ал.4, т.1 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование: една паралелка с два
часа ИУЧ – Изобразително изкуство и един ИУЧ – БЕЛ; четири паралелки с един ИУЧ –
БЕЛ, един ИУЧ – Математика и един ИУЧ – Английски език.
3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
I клас – четири паралелки на целодневна организация на учебния ден;
II клас - четири паралелки на целодневна организация на учебния ден.

______________________________________________________________________________________

 

 

Прием в подготвителна група и в първи клас за учебна 2022/2023 година 

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия прием в подготвителна група и в
първи клас за учебната 2022 /2023 година Ви информираме, че графиците на
дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална
информация, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на
електронния прием. 
 
за ПГ: https://dg.uslugi.io/pg
за I клас: https://school.uslugi.io

 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 2021 – 2022 г.

Приемът на деца в общинските детски градини и в ПГ на училищата на територията
на Община Варна се осъществява в Система за електронно централизирано класиране  

https://dg.is-vn.bg/pg 

В Системата за електронно централизирано класиране на Община Варна са
публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дайностите за прием в
подготвителни групи в общинските училища и указания за ползване на системата.

НАРЕДБА       за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

Училищен план – прием в подготвителна група за 2020 – 2021 г. :
Една група с 23 деца – шестгодишни, съгласно максималния норматив за броя на
децата в групите от приложение№ 7 към чл.59 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование.
Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием в ПГ, са
качени в официалния сайт на Община Варна, https://varna.bg в рубриката „Прием в
детски заведения“, https://dg.is-vn.bg/


 

 

 

ГРАФИК

На дейностите по прием на ученици в Подготвителна група за учебната 2019/2020 година

В случай, че постъпилите заявления в определените срокове са повече от свободните места да се прилагат следните критерии за подбор:

1. Деца, навършили 6 години и подлежащи на задължително обучение – 50 точки;

2. Деца, живеещи в близост до ОУ „Захари Стоянов“ по настоящ адрес на родителите/ настойниците:

3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 50 точки;


СЪОБЩЕНИЕ

ОУ ,,Захари Стоянов“, гр. Варна обявява 3 (три) свободни места в подготвителна група

на полудневна организация на учебния ден за 2018 / 2019 учебна година.

Подаване на заявления за записване от 04.09.2018г до 10.09.2018 г.


 

Учебна 2018/2019